Prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare - 201718162 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
   
 
Titel:Prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Utgivningsår:2018
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:162
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att restriktioner införs för statsråds och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet. Restriktionerna ska skydda staten och enskilda, för det fall statsrådet eller statssekreteraren förvärvat sådana kunskaper eller information i sitt uppdrag som gör att det genom annan framtida sysselsättning kan finnas en risk för ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller för att allmänhetens förtroende för staten skadas.

Två olika restriktioner införs – karens och ämnesrestriktion. Karens
innebär att statsrådet eller statssekreteraren inte får påbörja ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet upp till tolv månader efter det att uppdraget eller anställningen avslutades. Ämnesrestriktion innebär att den enskilde inom ramen för ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet inte får befatta sig med vissa särskilt angivna frågor under en tid upp till tolv månader efter avgången. Ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, föreslås inrättas under riksdagen för att pröva frågor enligt lagen. Restriktionerna föreslås regleras i en ny lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

I propositionen föreslås också en ändring i lagen om arvoden
till statsråd m.m. som innebär att avdrag på ett statsråds arvode ska göras med 10 procent per dag då statsrådet är helt eller delvis frånvarande för att ta hand om sitt barn, om statsministern medgett sådan frånvaro.

Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB