Prop. 2017/18:182 Samling för skolan - 201718182 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:182 Samling för skolan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:182 Samling för skolan
Utgivningsår:2018
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:182
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

Förslagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den
svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen.

Förslagen innebär följande:

- Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.
- Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
- Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas.
- Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.

Vidare föreslås att övergångsbestämmelserna i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) om undantag från krav på legitimation
och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i vissa skolformer, ska förlängas till utgången av juni 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Vissa bestämmelser föreslås dock tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.
 
  © 2017 Jure AB