Prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden - 201718158 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
   
 
Titel:Prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Utgivningsår:2018
Omfång:254 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:158
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen, förkortad SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas
tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen.

I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster, benämnda välfärdstjänster, vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde på 750 000 euro. För upphandling av sådana tjänster föreslås att endast ett fåtal regler i LOU ska gälla om
bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation samt rättsmedel. I propositionen föreslås också bestämmelser om att upphandlande myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller angivna krav i lagen.

Lagändringarna syftar till att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och
stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Förslagen bedöms även förenkla för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och främja den idéburna sektorns deltagande i upphandlingar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB