Prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning - 201718190 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Utgivningsår:2018
Omfång:262 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718190
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:190
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.

Nivåer för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning:

Regeringen föreslår att omvårdnadsbidraget ska kunna lämnas på fyra förmånsnivåer. Merkostnadsersättningen föreslås kunna lämnas på fem ersättingsnivåer. För merkostnadsersättningen föreslår regeringen att det i socialförsäkringsbalken ska anges vilka kategorier av merkostnader som kan ge rätt till sådan ersättning.

Ersättning till föräldrarna:

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett barn med funktionsnedsättning ska kunna beviljas barnets båda föräldrar.

Föräldrar till ett barn för vilka det lämnas omvårdnadsbidrag föreslås få rätt att arbeta deltid även efter det att barnet har fyllt åtta år.

Redan fattade beslut fortsätter gälla:

Redan fattade beslut om de äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag föreslås fortsätta att gälla så som det föreskrivs i beslutet. Dock längst till dess att de skulle ha upphört eller skulle ha omprövats om äldre bestämmelser fortfarande hade varit tillämpliga. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom 30 månader efter ikraftträdande av de nya reglerna, föreslår regeringen att de äldre bestämmelserna om handikappersättning fortfarande ska gälla så att ett nytt beslut om handikappersättning ska kunna fattas för ytterligare högst 18 månader.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB