Prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - 201718157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
   
 
Titel:Prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Utgivningsår:2018
Omfång:355 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:157
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att öppenvårdsapotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas i en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. I samma lag föreslår regeringen ändringar om krav som ställs på apoteken. Förslagen innebär bland annat krav på farmaceutkompetens i samband med expedieringar av förskrivningar, förtydliganden av kraven på rådgivning och kontroll, krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga och krav på utformningen av apotekens rådgivningsmiljö.

Skyldighet att tillhandahålla och leverera tydliggörs:

Regeringen föreslår att lagen om handel med läkemedel av apotekens tillhandahållandeskyldighet och partihandlarnas leveransskyldighet förtydligas. Huvudansvaret för att beställda läkemedel för en enskild konsument kan expedieras inom 24 timmar flyttas från apoteken till partihandlare med läkemedel.

Retur av läkemedel från apotek:

I lagen om handel med läkemedel föreslås ett nytt kapitel med regler om returer av läkemedel från apotek. Regleringen omfattar receptbelagda läkemedel som öppenvårdsapoteket tillhandahåller direkt till konsument. Läkemedelsverket ska ha tillsyn över efterlevnaden av regleringen och meddela föreskrifter om vilken dokumentation som krävs för spårbarheten av läkemedel.

Möjligt för alla att ha apoteksombud:

Regeringen föreslår regler i lagen om handel med läkemedel som möjliggör för alla apoteksaktörer att bedriva verksamhet genom apoteksombud.

Utökad tillgång till uppgifter:

Ändringar föreslås i lagen om receptregister och lagen om handel med läkemedel med innebörden att Läkemedelsverket ska få ta del av ytterligare uppgifter från E-hälsomyndigheten för sin tillsyn.

Ändringarna som rör förtydligandet av grunduppdraget, leverans- och tillhandahållandeskyldigheterna, returer av läkemedel, information och rådgivning, den läkemedelsansvariges inflytande över verksamheten samt vissa definitioner föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, med undantag för kravet på farmaceutisk kompetens och farmaceutens ansvar i samband med expediering av förskrivningar som ska träda i kraft den 1 juli 2020. En övergångsbestämmelse som avser verksamhet som bedrivs genom apoteksombud föreslås.
 
  © 2017 Jure AB