Prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder - 201718197 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder
   
 
Titel:Prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder
Utgivningsår:2018
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718197
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:197
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Som ett led i regeringens arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov, överlämna ett större ansvar till de enskilda fastighetsägarna och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet föreslår regeringen att fler åtgärder undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen.

Förslagen i denna proposition syftar också till att underlätta och påskynda omvandlingen till förnybar el. Ändringarna innebär att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan. Kommunen ska ha möjlighet att återinföra lovplikt i detaljplan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB