Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen - 201718145 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
Utgivningsår:2018
Omfång:222 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:145
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att förbättra och öka
skyddet för hotade och förföljda personer. Regeringen föreslår att
kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring, som ska vara ett
mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring ska bl.a. få ske på annan ort
än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kunna
ges för obestämd tid. Förslaget gör det möjligt att i större utsträckning ge
ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation.
Socialnämnden ska under vissa förhållanden kunna ansöka om skyddad
folkbokföring för barn. Skatteverket föreslås ska lämna stöd till den som
har medgetts skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas.
Regeringen lämnar också förslag om en förstärkt sekretess för
uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål
och ärenden hos alla myndigheter och domstolar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

I propositionen föreslås också några åtgärder som syftar till att
förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska få möjlighet att
avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra
kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Folkbokföringsbrott införs på nytt. Straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Det ska även vara möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott. Ringa fall är dock undantagna från straffansvar.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB