Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter - 201718186 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
Utgivningsår:2018
Omfång:195 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:186
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Genom att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, i kombination med stöd och kunskapshöjande insatser, bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.

En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet.

Åtgärder ska främja genomslaget för barnets rättigheter:

Förutom inkorporeringen krävs fortsatt transformering av barnkonventionens bestämmelser i nationell rätt. Dessutom krävs en kombination av åtgärder: vägledning, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället.

Kunskapslyft ska öka kunskapen om barnkonventionen:

En vägledning som kan stödja hur man metodmässigt kan tolka och tillämpa barnkonventionen bör tas fram. Regeringen redovisar pågående åtgärder för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter genom ett kunskapslyft. Regeringen redovisar även åtgärder för att bättre samordna dialogen med det civila samhällets organisationer i frågor som rör barnets rättigheter.

Fortsatt systematiskt transformeringsarbete:

Regeringen redogör för behovet av fortsatt och systematiskt transformeringsarbete. Detta för att barnkonventionen ska ge fortsatt avtryck i lagstiftningen och synliggöras i förarbeten till lagstiftning där konventionen kan vara relevant.

Regeringen har beslutat ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Målet med kartläggningen är att stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av barnkonventionens bestämmelser i olika rättsområden.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB