Prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar - 201718206 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Utgivningsår:2018
Omfång:206 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718206
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:206
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen om regionaltutvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Eftersom lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att vissa
följdändringar görs i den lagen samt i lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om registrering av verkliga huvudmän
och kommunallagen. Vidare föreslås att lagen om samverkansorgan i länen och lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB