Prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - 201718204 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap
– en högskola för livslångt lärande
   
 
Titel:Prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande
Utgivningsår:2018
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718204
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:204
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ramar för bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning som ska ligga till grund för ett tydligare och mer
förutsägbart tillträdessystem än dagens. Regeringen föreslår att tidigare
riksdagsbindningar när det gäller tillträde, behörighet och urval till högskoleutbildning, ska hävas. För grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå föreslår regeringen att det ska krävas att den sökande har nödvändiga kompetenser för att kunna tillgodogöra sig sådan utbildning. När det gäller särskild behörighet föreslår regeringen att de krav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. I situationer då ett urval behöver göras föreslår regeringen att urvalsgrunderna fortfarande ska vara betyg, resultat från högskoleprovet och av högskolan bestämda urvalsgrunder. Vid sådant urval ska som huvudregel minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet. Högst en tredjedel ska fördelas på grundval av urvalsgrunder som har bestämts av högskolan.

I propositionen aviseras även en översyn av bestämmelserna om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor samt högskoleintroducerande utbildning i syfte att anpassa bestämmelserna till dagens behov.

Regeringen gör även bedömningen att ordföranden i styrelsen för ett universitet eller en högskola inte bör få vara anställd vid högskolan. En
pågående översyn av möjligheten till mindre högskolestyrelser aviseras också. Betydelsen av att säkra ett fortsatt starkt studentinflytande är vägledande i arbetet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB