Prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet - 201718218 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
Utgivningsår:2018
Omfång:345 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718218
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:218
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar på utbildningsområdet som innebär kompletteringar och anpassningar till

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
- den i propositionen Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105) föreslagna lagen (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:sdataskyddsförordning, och
- föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen.

De kompletterande bestämmelser inom utbildningsområdet som här föreslås syftar till att möjliggöra en fortsatt ändamålsenlig behandling av personuppgifter på detta område samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller enskilda aktörer. Ändringar föreslås i

- lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
- lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
- studiestödsdatalagen (2009:287), och
- skollagen (2010:800).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB