Prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov - 201718240 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
   
 
Titel:Prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Utgivningsår:2018
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718240
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:240
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov får enligt praxis verkställas innan beslutet har fått laga kraft. Av den nya förvaltningslagen följer att beslut enligt huvudregeln inte är verkställbara förrän de har fått laga kraft. Om det inte införs en bestämmelse om verkställbarhet i plan- och bygglagen från och med den 1 juli 2018, kommer förvaltningslagens regel om verkställbarhet att gälla för beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov.

I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen införs en bestämmelse som innebär att bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte har fått laga kraft. Syftet med att, till skillnad från vad som gäller i dag, införa en sådan tidsfrist är att skapa en möjlighet att överklaga och framställa ett yrkande om inhibition av ett lovbeslut innan det får verkställas. Därigenom säkerställs att ett bygglov, rivningslov eller marklov kan bli föremål för överprövning innan det verkställs. Byggnadsnämnden ska dock få bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB