Prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen - 201718251 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
Utgivningsår:2018
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718251
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:251
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Den nya gasförsörjningsförordningen ersätter en tidigare EU-förordning om försörjningstrygghet för gas. Bestämmelserna i den nya gasförsörjningsförordningen är i stora delar oförändrade gentemot den tidigare EU-förordningen. Det har dock införts ett krav på solidaritet mellan medlemsstater för att säkerställa gasförsörjningen till solidaritetsskyddade kunder om det uppstår en försörjningskris och de ordinarie krisåtgärderna inte räcker till. Det nya kravet medför ett behov av kompletterande bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak ansvarsfrågor som måste regleras. Inriktningen är att bestämmelser inte bör införas i lag utan meddelas i förordning med stöd av ett normgivningsbemyndigande.

I propositionen föreslås därför att regeringen får meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt EU-förordningen aktualiseras. Det föreslås också att hänvisningarna i lagen om trygg naturgasförsörjning till den nu upphävda EU-förordningen ändras. Propositionen innehåller även förslag om upphävande av vissa äldre myndighetsföreskrifter som utfärdats av Statens energimyndighet. Föreskrifterna tillämpas inte längre, men myndigheten kan inte själv upphäva dem eftersom det saknas bemyndigande i lag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Statens energimyndighets föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.
 
  © 2017 Jure AB