Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer - 201718230 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer
– politik för en hållbar stadsutveckling
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling
Utgivningsår:2018
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718230
Serie:Propositioner nr. 2017/18:230
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I strategin presenteras regeringens nya politik för en hållbar stadsutveckling.

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet tillsammans med prioriteringar och nya in-satser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om hållbara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda.

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innova-tioner skapas. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I städer-na finns möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen.
 
  © 2017 Jure AB