Prop. 2017/18:226 Ny resegarantilag - 201718226 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:226 Ny resegarantilag
   
 
Titel:Prop. 2017/18:226 Ny resegarantilag
Utgivningsår:2018
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718226
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:226
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Vidare föreslås med anledning av EU-direktivet en ny lag om paketresor i en proposition beslutad samma dag (En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd).

EU-direktivet, som ersätter ett tidigare direktiv på området, innehåller bl.a. mer preciserade bestämmelser om det skydd vid obestånd som ska tillhandahållas vid försäljning av paketresor och sammanlänkade researrangemang. Direktivet innehåller också bestämmelser om ömsesidigt erkännande när det gäller medlemsstaternas nationella lagstiftning om sådant skydd.

Den nya resegarantilagen föreslås gälla paketresor och sammanlänkade researrangemang som omfattas av den nya paketreselagen. En öppen lösning föreslås, vilket innebär att resegaranti kan ordnas i olika former så att aktörerna har möjlighet att välja den lösning som bäst passar deras verksamhet. Resegarantin ska säkerställa att de betalningar som görs för resan betalas tillbaka till resenären i den utsträckning resan inte genomförs till följd av insolvens hos arrangören eller den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättat uppkomsten av ett
sammanlänkat researrangemang. Resegarantin ska också säkerställa hemtransport och inkvartering om det behövs i avvaktan på hemtransporten. Resegarantin ska omfatta rimligt förutsebara kostnader.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB