Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa - 201718249 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa
– en utvecklad folkhälsopolitik
   
 
Titel:Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Utgivningsår:2018
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718249
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:249
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det är angeläget att hälsoskillnaderna uppmärksammas som ett problem för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållbar utveckling, dels utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser.

Målet för förslagen i propositionen är att underlätta folkhälsoarbetet på alla samhällsnivåer. Detta genom en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och bland annat utvärdering av folkhälsoarbetet med inriktning mot skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen.
 
  © 2017 Jure AB