Regeringens skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet - 201718255 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
Utgivningsår:2018
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718255
Serie:Propositioner nr. 2017/18:255
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har i rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt
sätt? redovisat sin granskning av ändamålsenligheten i vissa delar av
arbetet med den finansiella stabiliteten och makrotillsynen. Granskningen avser åren 2007–2017 och berör såväl regeringens som Finansinspektionens arbete.

Regeringen instämmer i flera av Riksrevisionens iakttagelser. Politikområdet makrotillsyn är under uppbyggnad. Det har skett flera förändringar i regelverket och terminologin sedan 2014. Dessa förändringar kan ha bidragit till en viss brist i transparens, åtminstone om analysen görs i ett kronologiskt perspektiv. Regeringen menar att regelverket förtydligas i väsentliga avseenden genom propositionen Ytterligare verktyg för makrotillsyn (prop. 2017/18:22) i vilken regeringen redogör för vad makrotillsynen ska syfta till att uppnå och hur finansiella obalanser kan medföra makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker. Regeringen har också i regleringsbrevet för 2018 givit Finansinspektionen i uppdrag att utveckla och redovisa metoder för att utvärdera makrotillsynen.

Riksrevisionen rekommenderar bl.a. regeringen att tillhandahålla
underlag för sina ställningstaganden till de makrotillsynsåtgärder som
kräver dess medgivande. Regeringen instämmer i vikten av transparens
när det gäller användningen av makrotillsynsinstrument. Enligt regeringen finns det därför skäl att införa en ordning där regeringen i samband med ett medgivandebeslut även tillhandahåller sina ställningstaganden skriftligt för att på så sätt bidra till transparens och trovärdighet för politiken och dess genomförande. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB