Prop. 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument - 201718263 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
   
 
Titel:Prop. 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Utgivningsår:2018
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718263
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:263
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att de bestämmelser i lagen om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, som
rör anmälningsskyldighet för vissa offentliga funktionärer, tas in i en ny
lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att den nuvarande lagen ska upphävas och att bestämmelserna i den lagen om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid börser ska föras över till lagen om värdepappersmarknaden. Bestämmelserna om
anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut ska enligt förslaget utmönstras, eftersom det finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå.

Förslaget innebär att regeringen, liksom i dag, ska avgöra vilka statliga
myndigheter som ska omfattas av bestämmelserna. Det ska förtydligas
dels att de som ingår i ledningen för en sådan myndighet är anmälningsskyldiga, dels vilka av myndighetens övriga anställda och uppdragstagare som ska anmäla innehav av finansiella instrument. Vidare ska statsrådens anmälningsskyldighet lagfästas. Liksom i dag ska direkt innehav av alla typer av finansiella instrument omfattas av anmälningsskyldighet. Regeringen ska dock få möjlighet att meddela föreskrifter om att anmälningsskyldigheten även ska omfatta sådana finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över och om undantag från anmälningsskyldighet i fråga om vissa finansiella instrument. Kommuner och landsting ska även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för sina anställda och uppdragstagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB