Prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service - 201718261 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
   
 
Titel:Prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Utgivningsår:2018
Omfång:113 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718261
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:261
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en public service-avgift som är individuell. Ansvaret för att ta in avgiften föreslås ligga på Skatteverket.

Public service-avgiften föreslås betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

I propositionen lämnar regeringen även flera förslag som syftar till att stärka oberoendet för public service. Förslagen har antingen en direkt koppling till det nya finansieringssystemet eller har på andra sätt en central betydelse för den övergripande regleringen och styrningen av public service. Det handlar bland annat om

- ett förtydligande av vad public service-avgiften får användas till,
- formerna för tilldelning av avgiftsmedel till public service och
- längden på sändningstillstånd för sändningsverksamhet som finansieras med public service-avgift.

Utgångspunkten för regeringens förslag är att public service-företagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska ha finansiella förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet med hög legitimitet, kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet. Det kräver ett finansieringssystem som är långsiktigt stabilt, uppfattas som legitimt av avgiftsbetalarna och som värnar oberoendet.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Vid samma tidpunkt föreslås också att nu gällande lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst upphävs.
 
  © 2017 Jure AB