SOU 2018:40 Vissa fredspliktsfrågor - 9789138248072 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:40 Vissa fredspliktsfrågor
   
 
Titel:SOU 2018:40 Vissa fredspliktsfrågor
Utgivningsår:2018
Omfång:260 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248072
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stridsåtgärdsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:40
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

- begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
- förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar.

I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram.
 
  © 2017 Jure AB