Prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik - 201718270 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
   
 
Titel:Prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Utgivningsår:2018
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718270
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:270
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Förslagen innebär bland annat att den förälder som inte är gravid ska få föräldrapenning för att följa med till mödravården.

Regeringen föreslår att en förälder – även om föräldern inte har barnet i sin vård – kan få rätt till föräldrapenning för att vara med när barnets skolas in.

Regeringen föreslår att föräldraledighet med föräldrapenning vid besök hos mödravården och inskolning undantas från regeln att föräldraledighet får delas upp i högst tre perioder om året.

Regeringen föreslår att kravet på anmälan för tillfällig föräldrapenning slopas.

Flera föräldrar till samma barn kan vid samma tillfälle ta ledigt från jobbet för att vara med i utbildning för nyblivna föräldrar. Regeringen föreslår att en tillfällig föräldrapenning då ska kunna lämnas.

Kravet på anmälan för flerbarnstillägg slopas i flera olika situationer.

För bostadsbidrag föreslår regeringen att avstämningen av bidragsgrundande inkomster tidigareläggs.

Regeringen föreslår också att lagen om särskild bestämmelse om bostadsbidrag upphävs och att innehållet i lagen förs in i socialförsäkringsbalken.

Regeringen föreslår att Försäkringskassan får direktåtkomst till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta om myndigheten behöver uppgifterna i ärenden om föräldrars betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB