Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m. - 9789138248416 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
   
 
Titel:Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
Utgivningsår:2018
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248416
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas ett antal förslag till ändringar i lagen om bevakningsföretag, vapenlagen, förordningen om bevakningsföretag m.m. och vapenförordningen.

Förslagen innebär i korthet följande:

- Den s.k. vapengarderoben för jaktvapen utökas med två extra pipor eller slutstycken per vapeninnehav samt två pipor eller slutstycken per innehavd låda eller stomme. Det presumerade behovet av jaktvapen för den som avlagt s.k. jägarexamen ska således omfatta även dessa vapendelar, om inte särskilda skäl föranleder annat. Tillstånd till fler än tolv pipor eller slutstycken får dock beviljas endast om sökanden visar att det finns ett behov av ytterligare sådana delar.

- Möjligheten för auktoriserade bevakningsföretag att inneha skjutvapen för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen utvidgas till att även omfatta skjutvapen för utlåning till skyddsvakter och ordningsvakter som har meddelats sådant lånetillstånd. Auktoriserade bevakningsföretag ska också få meddelas tillstånd att inneha skjutvapen för utbildning och träning i vapenhantering.

- Det införs en möjlighet att meddela tillstånd för auktoriserade utbildningsföretag att inneha skjutvapen för utbildningsändamål. Till följd av detta föreslås att det, på motsvarande sätt som gäller för auktoriserade bevakningsföretag, ska föreskrivas att föreståndaren för ett auktoriserat utbildningsföretag ska utöva kontroll över företagets innehav av skjutvapen och ammunition samt över att egendomen förvaras riktigt. Vidare föreslås att föreståndaren för verksamheten i ett auktoriserat utbildningsföretag samt ledamöter och suppleanter i företagets styrelse ska vara godkända vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt.

- I förordningen om bevakningsföretag m.m. görs vissa tillägg som är föranledda av den prövning som ska göras av föreståndare med flera i ett auktoriserat bevakningsföretag.

- Straffansvar införs för den som bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ vapenlagen i fråga om skjutvapen och ammunition som innehas av auktoriserade utbildningsföretag.

- Auktoriserade utbildningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen ska omfattas av undantaget enligt 2 kap. 13 § första stycket a) vapenlagen från kravet på införseltillstånd.

- Undantag från kravet på lånetillstånd ska gälla när ett auktoriserat bevakningsföretag eller auktoriserat utbildningsföretag lånar ut skjutvapen i samband med utbildning eller träning i vapenhantering. Vid sådan utlåning ska undantag också göras från de krav som ställs avseende vissa skjutvapen på att den enskilde har avlagt skytteprov, genomgått viss utbildning eller på annat sätt visat sig lämplig att inneha vapnet. Vidare föreslås att även utlåning av enhandsvapen och helautomatiska vapen ska tillåtas för utbildning eller träning under uppsikt av ett auktoriserat bevakningsföretag eller auktoriserat utbildningsföretag.

- Bestämmelsen i 2 kap. 6 § vapenlagen förtydligas genom att det i vapenförordningen uttryckligen anges vad kravet på synnerliga skäl innebär avseende enskilds innehav av enhandsvapen för målskytte och jakt.

- För enhandsvapen för målskytte innebär kravet på synnerliga skäl att sökanden ska ha fyllt 18 år, ha visat prov på särskild skjutskicklighet och vara aktiv medlem i en sammanslutning som antingen har erhållit Polismyndighetens auktorisation eller är ansluten till en auktoriserad sådan och som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant vapen som ansökan avser. Sökanden ska inom ramen för medlemskapet ha regelbundet deltagit i tävlingar eller träningar. Undantag från ålderskravet får göras, om det finns särskilda skäl. För förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd att inneha enhandsvapen för målskytte krävs dessutom att sökanden under den senaste tillståndsperioden har regelbundet tävlat eller tränat med det aktuella vapnet.

- För enskotts enhandsvapen för jakt innebär kravet på synnerliga skäl att sökanden bedriver omfattande grytjakt, omfattande jakt med ställande hund eller omfattande avlivning av fällfångade djur. För flerskotts enhandsvapen för jakt innebär kravet på synnerliga skäl att sökanden bedriver jakt eller viltvård yrkesmässigt eller har ett annat kvalificerat behov.

- Det föreslås att Polismyndigheten ska utfärda föreskrifter avseende det krav som, vid förnyelse av tidsbegränsade tillstånd att inneha enhandsvapen för målskytte, ska ställas på sökandens aktivitet med det aktuella vapnet. Detsamma gäller kraven på omfattande jaktverksamhet och annat kvalificerat behov vid ansökan om enhandsvapen för jakt.

Förslagen påkallar därutöver vissa ytterligare ändringar i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Förslaget som innebär att vapengarderoben utökas, liksom förslaget om förtydligande av kravet på synnerliga skäl, innebär att tillståndsprövningen förenklas i vissa delar, vilket ger möjligheter till kostnadsbesparingar för Polismyndigheten. Förslagen avseende auktoriserade utbildningsföretags innehav av skjutvapen innebär begränsade kostnadsökningar för de länsstyrelser som hanterar dessa frågor. Kostnadsökningarna bedöms rymmas inom befintliga anslag. Övriga förslag torde inte få några nämnvärda ekonomiska konsekvenser för berörda myndigheter eller andra.

Författningsändringarna bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB