Regeringens skrivelse 2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen - 201718258 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Utgivningsår:2018
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718258
Serie:Propositioner nr. 2017/18:258
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport För säkerhets skull – utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (RIR 2018:3).

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och terrorism. Den samlade slutsatsen av granskningen är att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i stort har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation men att vissa förutsättningar för att utbyta information på regional och lokal nivå behöver förbättras. Med anledning av detta rekommenderar Riksrevisionen myndigheterna att fastställa formerna för informationsutbyte på regional nivå och förbättra de tekniska förutsättningarna för utbytet.

Regeringen kan konstatera att myndigheterna har inlett ett gemensamt arbete för att utveckla förutsättningarna för informationsutbytet i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer, och kommer att hålla sig fortsatt informerad om detta.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB