Prop 2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande - 201718257 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande
   
 
Titel:Prop 2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande
Utgivningsår:2018
Omfång:126 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718257
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:257
Ämnesord:Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Bland nyheterna kan följande nämnas:

- Skiljemännens beslut om att de är behöriga ska kunna överprövas av hovrätten.
- Möjligheten att väcka en särskild talan vid tingsrätten om skiljemännens behörighet begränsas.
- En part får större möjlighet att utse en ny skiljeman när den tidigare skiljemannen inte kan fullfölja uppdraget.
- Lagen anpassas till flerpartsförhållanden.
- Det införs bestämmelser om tillämplig materiell rätt på tvistefrågorna.
- Den klandergrund som avser uppdragsöverskridande skärps.
- Klanderfristen förkortas till två månader.
- Möjligheten att använda engelska vid bevisupptagning i klanderprocessen utökas.
- Det införs ett krav på prövningstillstånd i Högsta domstolen i klandermålen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.
 
  © 2017 Jure AB