Regeringens skrivelse 2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen - 201718300 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
Utgivningsår:2018
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718300
Serie:Propositioner nr. 2017/18:300
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? (RiR 2018:8).

Riksrevisionen rekommenderar att kommunalekonomiska reformer bör
beredas på ett transparent och välunderbyggt sätt, att beredningen av
sådana reformers konsekvenser bör omfatta en analys av hur konsekvenserna skiljer sig åt mellan kommuner och att kostnadsmässiga uppföljningar bör göras. Riksrevisionen rekommenderar också att företrädare för kommuner och landsting i god tid bör bjudas in i beredningsarbetet av dessa reformer.

Regeringen instämmer i vissa av Riksrevisionens slutsatser om
tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen. Regeringen
anser att det är viktigt att välunderbyggda konsekvensanalyser genomförs. Därför bedrivs ett löpande utvecklingsarbete med konsekvensanalyser inom Regeringskansliet. Det behövs dock enligt regeringen inte några nya processer för att samråda med kommunsektorn. Däremot är det viktigt att se till att de beredningsprocesser som finns fungerar väl. Regeringen ser
inget behov av att införa generella kostnadsuppföljningar i syfte att
efterreglera kommunalekonomiska reformer, bl.a. eftersom sådana innebär ökade administrativa kostnader. Dessutom följer regeringen redan upp och analyserar kommunernas behov av resurstillskott, samt hur väl det kommunala kostnadsutjämningssystemet speglar de strukturella skillnader i resursbehov som finns mellan kommuner och mellan landsting.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB