Regeringens skrivelse 2018/19:28 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå - 201819028 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:28 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:28 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
Utgivningsår:2019
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819028
Serie:Propositioner nr. 2018/19:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar (RiR 2018:14). Riksrevisionen har granskat om Försvarsmaktens regionala staber har förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.

Riksrevisionens sammanvägda bedömning är att riksdagens och regeringens övergripande målsättning uppfylls, det vill säga att de regionala stabernas arbete bidrar till Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter genom att utöva territoriell ledning, leda hemvärnsförbanden och ge stöd till samhället. Riksrevisionen anser att regeringens styrning av Försvarsmakten avseende de regionala staberna är tillräckligt tydlig, har relevans för uppgiften och sker med rimlig frekvens. Detsamma gäller för Försvarsmaktens återrapportering, såväl internt som till regeringen.

Riksrevisionen lämnar i rapporten rekommendationer till Försvarsmakten. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och följer myndighetens arbete med att omhänderta Riksrevisionens rekommendationer.
 
  © 2017 Jure AB