Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem - 9789138249048 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
   
 
Titel:Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Utgivningsår:2019
Omfång:298 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249048
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Det nya åldersbegreppet ska benämnas riktålder för pension och ska fungera som ett riktmärke för de individuella pensionsbesluten. Riktåldern ska räknas upp med hänsyn till medellivslängdens utveckling. Arbetsgruppen föreslår att riktåldern
beräknas för första gången 2020 och tillämpas från och med 2026.

Därutöver föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg:

• År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år,

• År 2023 ska den höjas till 63 år.

• År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

Arbetsgruppen föreslår att åldersgränsen när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas höjs från 65 till 66 år 2023.

År 2026 ska åldersgränsen knytas till riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 67 år.

De pensionsrelaterade åldersgränserna i socialförsäkringssystemet i övrigt och i arbetslöshetsförsäkringen, liksom åldersgränserna i etableringslagen, lagen om vissa kommunala befogenheter och i lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända föreslås också anpassas till de höjda åldersgränserna i pensionssystemet.

Åldersgränserna för sjukersättning och arbetslöshetsersättning bör år 2023 höjas från 65 till 66.

År 2026 ska åldersgränserna knytas till riktåldern för pension. Det innebär att dessa då bedöms bli 67 år.
 
  © 2017 Jure AB