Prop. 2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar - 201819067 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
   
 
Titel:Prop. 2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
Utgivningsår:2019
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:67
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med
införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid
två tillfällen. Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019.

I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av april 2020 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB