Regeringens skrivelse 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn - 201819087 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
Utgivningsår:2019
Omfång:96 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819087
Serie:Propositioner nr. 2018/19:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendation i rapporten Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av rapporten.

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynsvägledningen till kommunal tillsyn inom fyra områden: alkoholtillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll och en del av miljötillsynen. Riksrevisionens övergripande slutsats är att tillsynsvägledningen huvudsakligen fungerar tillfredsställande för kemikalietillsynen och livsmedelskontrollen, medan det finns brister i tillsynsvägledningen till kommunerna framför allt när det gäller alkoholtillsynen men även miljötillsynen.

Regeringen är positiv till granskningen som sådan och instämmer i huvudsak i de iakttagelser och slutsatser som redovisas.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att de tillsynsvägledande myndigheterna har ett tydligt uppdrag samt att arbets- och ansvarsfördelningen inom respektive område är ändamålsenlig.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens sammanfattande bedömning att en otydlig organisationsstyrning från regeringen kan ha bidragit till att statens vägledning av den kommunala tillsynen brister inom alkohol- och miljöområdet. Regeringen kommer därför att beakta rekommendationen i det kontinuerliga förbättringsarbetet när det gäller tillsynsvägledning inom dessa områden.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB