Regeringens skrivelse 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning - 201819008 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
Utgivningsår:2018
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819008
Serie:Propositioner nr. 2018/19:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen bedömer innehållet i Riksrevisionens rapport Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9).

Regellättnader motiverade
Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. Rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning ska under pågående sjukfall prövas utan onödigt dröjsmål. Riksrevisionen menar att lättnader i reglerna kan vara väl motiverade. Myndigheten rekommenderar därför att en tidsgräns regleras i sjukförsäkringen. Inom den gränsen ska rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning vara prövad.

Regeringen konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar ligger på låga nivåer. En översyn av regelverket för sjukersättningen har därför påbörjats.

Hinder för en meningsfull sysselsättning
Myndigheten har också analyserat eventuella hinder för den som har sjukersättning till en meningsfull sysselsättning. Utifrån Försäkringskassans rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018 bedömer regeringen dock att Försäkringskassan i högre utsträckning än vad Riksrevisionens visar, genomför särskild utredning vid den fastställda tidpunkten.

Ny process blir fråga för Försäkringskassans interna styrning
Riksrevisionen anser att regeringen bör överväga att uppdra åt Försäkringskassan att ta fram en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen menar at det dock främst bör vara en fråga för myndighetens interna styrning.
 
  © 2017 Jure AB