Prop. 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - 201819150 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utgivningsår:2019
Omfång:269 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:150
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade frågor för regeringen. I denna proposition föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Förslagen i huvudsak:

∙Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska vara verksamhetsutövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning.

∙Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer.

∙Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas.

∙Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.

∙Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

I propositionen föreslås dessutom att skyldigheten för t.ex. verksamhetsutövare att lämna uppgifter till Finanspolissektionen vid Polismyndigheten också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.
 
  © 2017 Jure AB