Regeringens skrivelse 2018/19:144 Skrivelse från Utbildningsdepartementet Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor - 201819144 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:144 Skrivelse från Utbildningsdepartementet Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:144 Skrivelse från Utbildningsdepartementet Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
Utgivningsår:2019
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819144
Serie:Propositioner nr. 2018/19:144
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat Statens skolinspektions uppföljning av tillsynsbeslut för att bedöma om uppföljningen av besluten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar tillsynsbeslut inom ramen för myndighetens regelbundna tillsyn som har resulterat i ett föreläggande.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten. Skolinspektionens uppföljning har granskats med utgångspunkt i att uppföljningen ska kontrollera att de identifierade bristerna är åtgärdade, att uppföljningen är transparent samt att den skett skyndsamt och likvärdigt. Riksrevisionen rekommenderar Skolinspektionen att i högre grad se till att uppföljningsärenden inte avslutas förrän brister är avhjälpta och att säkerställa transparensen i uppföljningen av tillsynsbeslut genom att tydliggöra att samtliga beslut ska motiveras. Riksrevisionen rekommenderar också myndigheten att säkerställa att uppföljningar genomförs skyndsamt genom att på ett systematiskt sätt planera in dessa i tillsynsverksamheten. Slutligen rekommenderas Skolinspektionen att säkerställa en ökad likvärdighet i uppföljningen. av tillsynsbeslut. Några rekommendationer lämnas inte till regeringen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar av Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut. Enligt vad som framgår av granskningen, och av Skolinspektionens yttrande över granskningsrapporten, är flera av de brister som påtalats åtgärdade och ytterligare insatser pågår för att utveckla myndighetens arbete med en ändamålsenlig uppföljning av tillsynsbesluten för att se till att de identifierade bristerna avhjälps i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen kommer attfölja upp Skolinspektionens arbete med rekommendationerna vid myndighetsdialogen. Regeringen avser inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen.

Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB