Prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning - 201819162 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
Utgivningsår:2019
Omfång:899 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:162
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 641 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om att beteckningen för kommuner på
regional nivå ska ändras från landsting till region. Regeringens lagförslag innebär att ett antal lagar ändras genom att den nuvarande beteckningen landsting byts ut mot region.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Regeringen föreslår att det vid prövning av frågan om ändring i regionindelningen ska tas särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i regionindelningen mot en berörd regions vilja. Vid en sådan prövning ska också särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Vidare ska befolkningens önskemål och synpunkter beaktas vid ändringar i regionindelningen. Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning inhämta synpunkter från befolkningen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020. I några fall föreslås av författningstekniska skäl ett något senare ikraftträdandedatum. Ändringarna i tryckfrihetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB