SOU 2019:65 Långtidsutredningen 2019. - 9789138250044 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:65 Långtidsutredningen 2019.
– Huvudbetänkande (Fi 2017:2D)
   
 
Titel:SOU 2019:65 Långtidsutredningen 2019. – Huvudbetänkande (Fi 2017:2D)
Utgivningsår:2019
Omfång:289 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250044
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:65
Ämnesord:Övrigt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

I Långtidsutredningen kartläggs bland annat varför ojämlikheten ökat och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren. Sverige har under lång tid haft små inkomstskillnader, sett ur ett internationellt perspektiv. Sedan början av 1980-talet har skillnaderna dock ökat, och Sverige har närmat sig nivån i många andra europeiska länder. Utredningen visar att de ökade inkomstskillnaderna främst beror på att kapitalinkomsterna ökat. De är koncentrerade till den övre delen av inkomstfördelningen. De ökade skillnaderna beror till viss del också på att transfereringarna halkat efter övriga inkomster. Spridningen i arbetsinkomster har dock minskat något. I ett framåtblickande perspektiv talar mycket för att inkomstskillnaderna kommer att fortsätta öka om inte politiska åtgärder vidtas. Utredningen presenterar att antal scenarier för inkomstfördelningen år 2035.
Välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg bidrar till en mer jämlik fördelning av samhällets resurser, eftersom dessa tjänster finansieras via skatter och ges till individer efter behov. En åldrande befolkning innebär att behovet av välfärdstjänster, inte minst äldreomsorg, kommer att öka de närmaste 15 åren. Denna utveckling utgör en utmaning för offentlig sektor.

Utredningens analys visar att Sverige klarar att finansiera de ökade behoven av välfärdstjänster. För mer utförliga analyser - köp Långtidsutredningen!

Långtidsutredningen publiceras av Finansdepartementet med ungefär fyra års mellanrum, och syftar till att ge underlag till utformningen av den ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. Arbetet leds av tjänstemän på Finansdepartementets ekonomiska avdelning som också tar fram huvudbetänkandet.
 
  © 2017 Jure AB