SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete - 9789138250280 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete
– att nå målet Ingen övergödning
   
 
Titel:SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning
Utgivningsår:2020
Omfång:322 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250280
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:10
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Förslagen rör i huvudsak:

- nya etappmål i miljömålssystemet,
- samordning av lokalt åtgärdsarbete,
- åtgärder för att stärka lokalt åtgärdsarbete,
- en stärkt finansiering och uppföljning samt vidare utredningsbehov.

Mer i detalj föreslås t.ex:

- ett etappmål som innebär att alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden senast 2030 ska vara utrustade med godkänd reningsteknik
- att andelen mineralgödsel, av den totala gödselanvändningen, ska minska till 2030
- att arealen våtmarker ska öka till 2030 så att det motsvarar behovet som pekas ut inom vattenförvaltningen
- att kommunerna tar fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser inom sina avrinningsområden
- ett generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar som har anlagts eller restaurerats med huvudsakligt syfte att minska näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön
- att uppföljningen av de stöd som betalas ut enligt förordningen om statligt stöd till vattenvårdsprojekt, det s.k. LOVA-stödet, förstärks samt att LOVA-anslaget utökas när en bättre uppföljning är på plats

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt
 
  © 2017 Jure AB