Lagföring i Sverige av internationella brott av Klamberg Mark - 9789172237902 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagföring i Sverige av internationella brott
   
 
Författare:Klamberg Mark
Titel:Lagföring i Sverige av internationella brott
Utgivningsår:2020
Omfång:418 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237902
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

Som ”internationella brott” brukar man beteckna folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Alla tre brotten avser individers ansvar för grova kränkningar av internationell humanitär rätt och de definieras i folkrätten.

I den nya boken "Lagföring av internationella brott i Sverige" redogör författarna, verksamma inom såväl folkrätt som svensk straffrätt, för den speciella brottstypen och de problem det innebär att lagföra denna typ av brott. De utgår från prognosen att det svenska rättsmaskineriet av flera anledningar lär stå inför uppgiften att handlägga ett antal rättegångar av en typ som man tidigare har saknat större erfarenhet av. Gärningarna kan vara begångna på olika håll i världen, i fallen hittills ofta i Afrika eller Mellanöstern.

Mycket pekar på att internationella brott av skilda slag fortsätter att begås på olika håll i världen. Mot den bakgrunden kan man rimligtvis förvänta ett fortsatt tryck på domstolarna också i Sverige att ta upp mål om sådana brott.

Bristen på tillräcklig svensk erfarenhet av den här typen av mål innebär naturligtvis särskilda utmaningar vad gäller omfång, organisation och rättegångens genomförande. De medför med andra ord osedvanligt höga krav både på domstolskanslier och domare och på medverkande åklagare och försvarare. Hittills har nu i Sverige avgjorts tolv mål. Åtta av dem har handlagts vid Stockholms tingsrätt; nio fall har gått vidare, varav sex avgjorts i Svea hovrätt. I ett par fall har rätten funnit det nödvändigt att hålla syn på stället. De avgjorda målen ger givetvis möjligheter till att samla och utveckla kompetens.

Den nya boken vänder sig till skilda svenska aktörer: domare, åklagare, målsägarbiträden och offentliga försvarare. Men den kan säkert bli högst användbar också inom juridisk forskning och utbildning i Norden.


Ur innehållet:

DEL I INTRODUKTION

1. Betydelsen av nationell lagföring av internationella brott
Mark Klamberg

2. Metodologi, begrepp och struktur
Mark Klamberg

3. Förutsättningarna för lagföring, utvisning och utlämning före och i samband med andra världskriget
Mats Deland

4. Fall kopplade till händelser under andra världskriget
Mats Deland

5. Rättegångar i Sverige
Mark Klamberg

6. Myndigheter, aktörer och andra medverkande
Mark Klamberg

7. Den internationella straffrättens ändamål
Fanny Holm


DEL II FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR LAGFÖRING I SVERIGE AV INTERNATIONELLA BROTT

8. Förhållande mellan folkrätt och svensk rätt: monism och dualism
Mark Klamberg

9. Jurisdiktion avseende brott begångna utanför svenskt territorium
Dennis Martinsson

10. Straffrättslig immunitet
Mark Klamberg

11. Åtalsförordnande
Mark Klamberg

12. Tidigare och nuvarande straffbestämmelser
Mark Klamberg


DEL III DEN SVENSKA STRAFFRÄTTENS ALLMÄNNA DEL OCH GENERELLA PRINCIPER INOM INTERNATIONELL STRAFFRÄTT

13. Gärningsmannaskap och medverkan till brott
Erik Svensson

14. Uppsåt
Dennis Martinsson och Ebba Lekvall

15. Ansvarsfrihetsgrunder
Annika Norée och Dennis Andreev

16. Brottskonkurrens
Fredrik Björklund

17. Hur sker påföljdsbestämning vid nationell lagföring av internationella brott?
Shqipe Carkani

18. Bör svenska domstolar beakta internationella normer vid påföljdsbestämningen?
Axel Holmgren


DEL IV INTERNATIONELLA BROTT

19. Karaktärisering av väpnad konflikt och straffrättslig räckvidd
Mark Klamberg

20. Krigsförbrytelsers krav om gärningens nexus till den väpnade konflikten
Anna Andersson

21. Sexuellt våld och genusrelaterade brott
Maria Sjöholm

22. Krav på rättvis rättegång och rebelldomstolar
Mark Klamberg

23. Folkmord
Jonas Nilsson


DEL V PROCESSUELLA FRÅGOR

24. Brottsoffer
Fanny Holm

25. Strukturella förundersökningar
Miriam Ingeson

26. Bevisföring och bevisvärdering i internationell och digital kontext
Mark Klamberg

27. Internationellt rättsligt samarbete
Lovisa Österberg

28. Uteslutning från asyl
Hevi Dawody Nylén

Avslutning – nationell förankring och vägen mot komparativ internationell straffrätt
Mark Klamberg


Rättsfallsförteckning

Index
 
  © 2017 Jure AB