Prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning - 201920105 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Utgivningsår:2020
Omfång:210 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920105
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:105
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

De övergripande målen med utbildningen ska därför kompletteras så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Vidare ska prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen.

För att bland annat minska arbetsbördan för lärare och öka genomströmningen, ska en förenklad betygsskala införas inom delar av komvux. För att reglerna för gymnasieexamen i komvux ska bli mer flexibla ska ett komvuxarbete ersätta gymnasiearbetet i komvux.

Särskild utbildning för vuxna (särvux), för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska ingå i skolformen komvux.

I gymnasieskolan ska handels- och administrationsprogrammet byta namn till försäljnings- och serviceprogrammet.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras, att särvux blir en del av komvux och att handels- och administrationsprogrammet byter namn ska träda i kraft den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och övriga lagändringar den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB