Prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering - 201920150 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
   
 
Titel:Prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
Utgivningsår:2020
Omfång:292 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:150
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, ändringsdirektivet. Det föreslås ändringar i bl.a. lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Förslagen innebär i huvudsak följande. Möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Den lön som får krävas ska inte längre vara begränsad till en minimilön. Vidare får fler villkorstyper än tidigare krävas med stöd av stridsåtgärder. Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare utökas bl.a. på så sätt att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare ska tillämpas vid utstationering. Skyddet vid långvarig utstationering förstärks genom att samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare, med vissa undantag.

Det föreslås också en skärpning av bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson i lagen om utstationering av arbetstagare.

Slutligen föreslås en ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juli 2020
 
  © 2017 Jure AB