Prop. 2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter - 201920157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
   
 
Titel:Prop. 2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
Utgivningsår:2020
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:157
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Om det inte finns någon som kan göras ansvarig för att fullgöra ansvaret för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet ska staten ansvara för säkerheten. Statens ansvar är begränsat till nödvändiga åtgärder för säkerheten och upphör när en tillståndshavare kan ta ansvaret. De åtgärder som är nödvändiga ska finansieras genom fondmedel i kärnavfallsfonden.

Det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten. För att ansvaret ska övergå till staten krävs det att tillståndshavaren får tillstånd av regeringen att slutligt försluta det geologiska slutförvaret. Regeringen ska i samband med att frågan om slutlig förslutning prövas, bestämma när ansvaret ska övergå till staten.

En korresponderande ändring föreslås i miljöbalken som innebär att
staten ensam ska ansvara för att avhjälpa föroreningsskador och allvarliga miljöskador enligt miljöbalken för sådana geologiska slutförvar som staten ansvarar för.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.
 
  © 2017 Jure AB