Prop. 2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet - 201920173 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Utgivningsår:2020
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:173
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att sekretess ska gälla i en statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn för uppgift om transaktioner med eller innehav av finansiella instrument, om en börs, ett fondbolag, en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) eller ett värdepappersinstitut har inhämtat uppgiften på grund av bestämmelser om anmälningsskyldighet.

I propositionen föreslås även att det ska göras vissa kompletteringar i
bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess i fråga om uppgifter som kan avslöja identiteten på den som har anmälts för en misstänkt överträdelse som gäller kreditinstitut. Förslagen föranleds till viss del av krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU och till viss del av intresset av att skapa en enhetlig ordning i fråga om tystnadsplikt och sekretess för sådana uppgifter.

Ändringarna föreslås i lagen om bank- och finansieringsrörelse och
offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB