Prop. 2019/20:198 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande - 201920198 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:198 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
   
 
Titel:Prop. 2019/20:198 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
Utgivningsår:2020
Omfång:195 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920198
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:198
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Ett effektivt sätt att bekämpa grov brottslighet är att förverka vinster av brott. Eftersom brottsligheten många gånger är gränsöverskridande är ett välfungerande samarbete inom EU av stor vikt. Regeringen föreslår att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. EU-förordningen innehåller regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.

Den föreslagna lagen ska tillämpas såväl när svenska beslut sänds över till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet där som när utländska beslut översänds till Sverige för erkännande och verkställighet här. Vissa följdändringar föreslås också i andra lagar.

Den nya lagen och de följdändringar denna för med sig föreslås träda i kraft den 19 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB