Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv - 202021042 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
   
 
Titel:Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Utgivningsår:2020
Omfång:222 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår de lag­ändringar som krävs för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv.

Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en inter­nationellt sett hög skydds­nivå och upp­fyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändrings­direktivet. Det är dock nödvändigt att genom­föra vissa ändringar i främst vapen­lag­stift­ningen, men även i krigs­materiel­lag­stift­ningen och lagen om brand­farliga och explo­siva varor.

Förslagen som genomför ändrings­direktivet innebär bl.a. att

- kraven på märkning och registrering utökas,

- vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapen­handlar­verksamhet,

- vissa löstagbara magasin regleras i vapen­lagen.

I propositionen föreslår regeringen även lättnader i till­stånds­plikten för ljud­dämpare. Förslaget innebär att ljud­dämpare inte längre ska jäm­ställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammu­nition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB