Prop 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter - 202021027 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
   
 
Titel:Prop 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Utgivningsår:2020
Omfång:165 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:27
Ämnesord:Miljörätt , Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.

Förslaget innebär att flera av de bestämmelser som i dag finns i lag kan regleras på förordningsnivå. Bestämmelser som inte är aktuella för den fjärde handelsperioden tas bort, liksom bestämmelser som har en motsvarighet i EU-förordningar. Vidare föreslås ändringar med anledning av antagandet av det globala klimatstyrmedlet för flygverksamhet, Corsia, som inom EU genomförs inom ramen för utsläppshandelssystemet. Dessutom föreslås att straffskalan för brott mot lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skärps från fängelse i högst ett år till fängelse i högst två år.

Det föreslås också vissa ändringar i miljöbalken. En ny bestämmelse föreslås som innebär att den som misstänks för brott inte får föreläggas vid vite att medverka i en utredning som har samband med brottsmisstanken.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB