Prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet - 202021072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
Utgivningsår:2020
Omfång:175 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:72
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll. Konventionens huvudsakliga syfte är att harmonisera konventionsstaternas nationella lagstiftningar som rör it-relaterad brottslighet och att förenkla det internationella samarbetet kring dessa frågor.

Regeringen lämnar också förslag på de lagändringar som behövs för ett tillträde. Förslagen innebär bl.a. att den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna föreläggas att bevara uppgiften, en form av så kallad frysning. Förslagen innebär ingen utökad skyldighet att införskaffa eller lagra elektronisk information i förväg. Det innebär inte heller några utökade möjligheter att få informationen utlämnad. Det föreslås vidare en skyldighet för den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och tjänster att lämna ut information om vilka som har deltagit vid överföringen av ett meddelande.

De åtgärder som införs ska även kunna användas i det internationella straffrättsliga samarbetet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB