Prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter - 202021051 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter
   
 
Titel:Prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter
Utgivningsår:2020
Omfång:321 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:51
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Vidare innehåller propositionen förslag till de lagändringar som behövs
för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Lagändringarna innebär bl.a. att Konkurrensverkets befogenheter vid
platsundersökningar utökas och att det införs en sanktion mot företag som trotsar verkets beslut under utredningen av den överträdelse som företaget misstänks för (utredningsskadeavgift). Konkurrensverket föreslås få besluta om den nya utredningsskadeavgiften. I propositionen föreslås också en ny lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet.

Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB