SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag - 9789152500361 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion
   
 
Titel:SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion
Utgivningsår:2021
Omfång:843 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500361
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:12
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 833 SEK exkl. moms

 

EU:s rekonstruktions- och insolvens­direktiv syftar bland annat till att säkerställa att företag med ekono­miska problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekon­struera sin verk­samhet. Utred­ningens uppdrag har i huvudsak gått ut på att analy­sera hur svensk rätt förhåller sig till reglerna i direktivet och föreslå de ändringar som är nöd­vändiga eller annars lämpliga för att direktivet ska genom­föras i svensk rätt.

Utredningen har också haft i uppdrag att ta ett samlat grepp om reglerna om gälde­närens avtal med utgångs­punkt i förslag som lagts fram av tidigare utred­ningar. Utred­ningen har varit oförhind­rade att i mån av tid ta upp frågor om rekonstruk­törens skade­stånds­ansvar och den allmänna förmåns­rätten för vissa ford­ringar som upp­kommit under en rekonstruktion.

Utredningen lämnar förslag inom följande områden:

- En nationell råd­givnings­tjänst för företag i kris

- En ny företags­rekonstruk­tionslag med nya möjlig­heter

- Offentlig skuld­upp­görelse – en snabbare väg till skuld­ned­skriv­ning

- En koncentration till färre domstolar

- Skärpta krav på och tillsyn över rekon­struktörer
 
  © 2017 Jure AB