Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar - 9789152500491 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
   
 
Titel:Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Utgivningsår:2021
Omfång:42 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500491
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:8
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås det en ny regel i anläggningslagen (1973:1149) som medger att en samfällighetsförening själv ska kunna ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten. För ett sådant godkännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggningslagen.

För anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter kan det inrättas en så kallad gemensamhetsanläggning. Vanliga exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, lekplatser, anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp och anläggningar för fritidsändamål som brygga, småbåtshamn och friluftsbad.

Regler om gemensamhetsanläggningar finns i anläggningslagen, som i dag tillåter att de deltagande fastigheternas andelstal i anläggningen ändras genom en överenskommelse mellan delägarna, om dessa är eniga och överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Då är en lantmäteriförrättning inte nödvändig. Förslaget i promemorian skapar ytterligare en möjlighet för samfällighetsföreningar och syftar till ett flexiblare och billigare förfarande i dessa ärenden.

Genom kravet på två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten tillgodoses minoritetens behov av skydd mot majoritetsmissbruk.

I promemorian föreslås det att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB