Prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation - 202021141 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
   
 
Titel:Prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Utgivningsår:2021
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:141
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att en sekretessbrytande bestämmelse ska införas i lagen under en begränsad tid.

Genom bestämmelsen ska Statens skolverk, trots statistiksekretessen, kunna få del av sådana uppgifter om en enskild huvudman inom skolväsendet som avser andra personliga eller ekonomiska förhållanden än huvudmannens intäkter och kostnader om de behövs i myndighetens verksamhet med:

- nationell uppföljning och utvärdering,

- nationella studier om måluppfyllelse,

- internationella studier om skolväsendet,

- stöd till skolutveckling,

- hantering av statliga stöd och bidrag,

- det nationella informationssystemet för skolväsendet, eller

- redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad som ingår i den officiella statistiken eller som följer av punkterna ovan.

Uppgifter om en enskild huvudman inom skolväsendet som avser andra personliga eller ekonomiska förhållanden än huvudmannens intäkter och kostnader ska även få lämnas till en kommun om de behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov.

Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB