SOU 2021:26 Använd det som fungerar - 9789152500750 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:26 Använd det som fungerar
   
 
Titel:SOU 2021:26 Använd det som fungerar
Utgivningsår:2021
Omfång:490 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500750
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:26
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar presenteras.

I utredningen ingick även att kartlägga befintliga flöden av småelektronik i samhället samt hur konsumenter och företag hanterar uttjänt småelektronik. Dessutom skulle utredaren föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för ett utökat producentansvar i avfallsdirektivet.
 
  © 2017 Jure AB