Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften - 202021149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
   
 
Titel:Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Utgivningsår:2021
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ett gene­rellt förbud mot att erkänna mång­giften som ingåtts enligt utländsk lag.

De utländska mång­giften som kommer i fråga för erkän­nande i Sverige rör i prak­tiken ute­slutande män som är gifta med flera kvinnor. Det är diskrimi­nerande att män tillåts ingå äkten­skap med flera kvinnor och inte för­enligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het. Regeringen före­slår därför en ny huvud­regel om att inga utländ­ska mång­giften ska erkän­nas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknyt­ning till Sverige när äkten­skapet ingicks. Undan­tag från för­budet ska endast kunna göras om det finns synner­liga skäl.

Regeringen föreslår även ett utvid­gat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar genom att anknyt­nings­kravet tas bort.

Regeringen föreslår också ett tydli­gare barn­rätts­per­spektiv vid inter­natio­nella fader­skaps­frågor. För­slaget inne­bär bl.a. att ett fader­skap grundat direkt på utländsk lag, till följd av att mannen är gift med den kvinna som fött barnet, ska gälla här i landet även om äkten­skapet inte erkänns under förut­sättning att det är giltigt i det land där barnet vid födel­sen fick sin hemvist.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB